031- 10 58 86 info@stadmyranvast.se

Bokningsvillkor lätt lastbil

LASTBILSLÅN

Lastbilen skall återlämnas i det skick den hämtades. Om så inte är fallet kommer detta att dokumenteras och kostnad för återställande debiteras kund. Läs mer under avsnittet Skador.

SERVICEAVGIFT

En serviceavgift á 99 kr tillkommer vid lån av lätt lastbil. 

Drivmedel och körsträcka

Lastbilen är fulltankad när du hämtar den och skall återlämnas fulltankad. Tillåten körsträcka är max 10 mil per tillfälle. Därefter kostar varje kilometer 7 kr. Lastbilen kan hämtas tidigast kl 8.00 på morgonen och skall återlämnas senast kl 20.00 samma dag. Exakt upphämtningstid kommer kund och Städmyran överens om i samband med uppdragets start. Lämnas lastbilen senare än kl 20.00 tillkommer 300 kr/timme.

  • Du måste vara 21 år för att få använda våra fordon
  • Du måste inneha giltigt körkort
  • Drivmedel ingår inte i priset
  • Djur får ej medföras i bilarna
  • Det är rökförbud i Städmyrans lastbilar

KÖRKORT

För att få använda våra fordon måste giltigt körkort uppvisas för vår personal på plats. Om körkortet är utfärdat i ett utomnordiskt land krävs även pass, EU-legitimation eller svensk ID handling som komplement. Observera att vi inte accepterar äldre typer av papperskörkort även om det är giltigt i hemlandet. Körkortet skall vara inplastat och uppfylla säkerhetskrav enligt EU-standard 2013 eller motsvarande.

SKÖTSEL

Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras kostnader för återställande och rekonditionering + eventuell stillestånd. Om rökning eller pälsdjur har förekommit i bilen debiteras hyrestagaren faktisk kostnad för sanering och rengöring. Har bilen tankats med fel drivmedel debiteras faktiska kostnader som uppstår p.g.a. detta. Exempel på sådana kostnader är; bärgning, verkstadskostnader, stilleståndskostnader samt påfyllning av rätt drivmedel.

Parkeringsböter

Du svarar för samtliga till följd av parkerings eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader under hyresperioden. Om så ej sker debiteras förutom avgiften en expeditionskostnad på 495 kr per förseelse.

Trängselskatt

Vi debiterar inte för trängselskatt inom Sverige i normalfallet.

Skador

Kunden har ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller dylikt. Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning har vi rätt att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet. Vid övriga skador utgår självriskkostnad på 3 500 kr.

Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Kunden skall omgående underrätta Städmyran om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Kund skall iaktta och följa fordonets varningssystem. Städmyran i Väst skall efter sådan underrättelse meddela kund vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall kund göra skadeanmälan till Städmyran. Det åligger kunden att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till Städmyran. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar kund gentemot Städmyran för därigenom uppkommen skada.