031- 10 58 86 info@stadmyranvast.se

Bokningsvillkor lätt lastbil

LASTBILSLÅN

Lastbilen skall återlämnas i det skick den hämtades. Om så inte är fallet kommer detta att dokumenteras och kostnad för återställande debiteras kund. Läs mer under avsnittet Skador.

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av kund. Kund får inte låna eller hyra ut fordonet till annan. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av Städmyran i Väst. Kund svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar kund använda fordonet utanför Sverige får detta ske endast efter kunds skriftliga godkännande. Kund är medveten om att rätten att disponera fordonet enligt avtalet omedelbart upphör om han utan Städmyran i Väst skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat motorfordon. 

SERVICEAVGIFT

En serviceavgift á 299 kr tillkommer vid lån av lätt lastbil. 

Drivmedel och körsträcka

Lastbilen är fulltankad när du hämtar den och skall återlämnas fulltankad. Tillåten körsträcka är max 10 mil per tillfälle. Därefter kostar varje kilometer 7 kr. Lastbilen kan hämtas tidigast kl 8.30 på morgonen och skall återlämnas senast kl 20.00 samma dag. Exakt upphämtningstid kommer kund och Städmyran överens om i samband med uppdragets start. Lämnas lastbilen senare än kl 20.00 tillkommer 300 kr/timme.

  • Du måste vara 21 år för att få använda våra fordon
  • Du måste inneha giltigt körkort
  • Drivmedel ingår inte i priset
  • Djur får ej medföras i bilarna
  • Det är rökförbud i Städmyrans lastbilar

KÖRKORT

För att få använda våra fordon måste giltigt körkort uppvisas för vår personal på plats. Om körkortet är utfärdat i ett utomnordiskt land krävs även pass, EU-legitimation eller svensk ID handling som komplement. Observera att vi inte accepterar äldre typer av papperskörkort även om det är giltigt i hemlandet. Körkortet skall vara inplastat och uppfylla säkerhetskrav enligt EU-standard 2013 eller motsvarande.

Kund ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser mm

Kund ansvarar gentemot Städmyran i Väst för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba Städmyran i Väst i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som kund varken känt eller bort känna till.

SKÖTSEL

Kund ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger Städmyran i Väst rätt att debitera kund eller anvisad betalare.

Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras kostnader för återställande och rekonditionering + eventuell stillestånd. Om rökning eller pälsdjur har förekommit i bilen debiteras hyrestagaren faktisk kostnad för sanering och rengöring. Har bilen tankats med fel drivmedel debiteras faktiska kostnader som uppstår p.g.a. detta. Exempel på sådana kostnader är; bärgning, verkstadskostnader, stilleståndskostnader samt påfyllning av rätt drivmedel.

Parkeringsböter

Du svarar för samtliga till följd av parkerings eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader under hyresperioden. Om så ej sker debiteras förutom avgiften en expeditionskostnad på 495 kr per förseelse.

Trängselskatt

Vi debiterar inte för trängselskatt inom Sverige i normalfallet.

Skador

Kund ansvarar gentemot Städmyran i Väst för att fordonet inte skadas eller förkommer under den aktuella tiden. Kund går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan visa att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet.

Kunden har ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller dylikt. Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning har vi rätt att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet. Vid övriga skador utgår självriskkostnad på 3 500 kr.

Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Kunden skall omgående underrätta Städmyran om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Kund skall iaktta och följa fordonets varningssystem. Städmyran i Väst skall efter sådan underrättelse meddela kund vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall kund göra skadeanmälan till Städmyran. Det åligger kunden att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till Städmyran. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar kund gentemot Städmyran för därigenom uppkommen skada.