031- 10 58 86 info@stadmyranvast.se

Integritetspolicy

Städmyran i Väst respekterar och arbetar för att din integritet skall vara skyddad samt din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Våra principiella riktlinjer är enkla och vi vill vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och varför samt att uppgifterna skyddas på bästa möjliga vis. Vi arbetar alltid för att din personliga integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Termerna ”vi”, ”oss” i policyn hänvisar alla till Städmyran i Väst. 

Personuppgifter

Städmyran i Väst, org. nr 559415-6688, med adress Hagåkersgatan 12B, 431 41 Mölndal, är personuppgiftsansvarig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi tar ansvar för dina personuppgifter – så som namn, födelsedata (vid RUT-tjänster), adress, arbetsgivare och fysisk adress till denne (vid företagstjänster), e-mailadress, telefonnummer, etc. – som du lämnar till oss eller som vi tar del av vid köp av tjänst eller vara, skickar in vid en intresseanmälan, bokningsförfrågan eller kontaktformulär på hemsidan.

Insamling AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan insamla personuppgifter om dig:

  • när du gör en förfrågan eller begäran om våra tjänster via telefon, e-post, intresseanmälningsformulär på vår hemsida, eller på annat sätt
  • då vi gör ett hembesök hos dig.
  • för att kunna ge korrekt offert, ingå avtal om service och kunna fullgöra vårt avtal med dig om städservice. Vi behandlar även vissa av uppgifterna för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser vad gäller bokföring, skattebetalning och redovisa uppgifter rörande RUT-avdrag till Skatteverket.

Vad använder Städmyran i Väst dina personliga uppgifter till?

När du lämnar dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att Städmyran i Väst använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt att tillhandahålla den service du förväntar dig. Städmyran i Väst kan komma att leverera SMS och mail vid bokning, avbokning, skicka information om vår verksamhet samt andra erbjudanden i marknadsföringssyfte. Är du aktiv kund behöver vi tillgång till dina uppgifter såsom mejladress och mobiltelefon för viktig information angående er bokning. För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information kan vi komma att evaluera dina personuppgifter. Dina uppgifter lagras bara så länge som det föreskrivs enligt lag.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi respekterar dina personuppgifter, vi har och kommer aldrig att sälja dem till tredje part.

Andra applikationer/hemsidor

I våra tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Städmyran i Väst. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av de tjänster vi tillhandahåller. Städmyran i Väst ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

RÄTTNING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och raderar personuppgifterna när det inte längre finns en rättslig grund för behandling. Du har även rätt att begära att få personuppgifter rättade eller raderade. För att tillvarata dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, då vi har en skyldighet enligt lag att behålla vissa uppgifter. De personuppgifter vi samlar in om dig sparas under den tid du är kund och 3 år efter eventuellt avslut. Detta pga bokföringslagen, för att på ett enkelt sätt kunna återuppta städservice när och om du så önskar och svara på frågor om tidigare hemservice. Vi kan komma att anonymisera dina personuppgifter istället för att radera personuppgifterna. Anonymisering innebär att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig.

VAR KAN DU VÄNDA DIG FÖR ATT TA DEL AV DET SOM REGISTRERATS?

Du har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen välkomnar vi dig att vända dig till oss.

Du har rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet avseende vissa personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

I de fall behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling på grundval av samtycket som föregick återkallandet.

Du har rätt enligt lag att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter, samt om så är fallet, en kopia av dessa uppgifter tillsammans med information om behandlingen; ett så kallat registerutdrag.

Om du vill begära ett registerutdrag, eller om du har frågor om personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss via post eller e-post.

Städmyran i Väst
Hagåkersgatan 12B
431 41 Mölndal

info@stadmyranvast.se